The Association of University Presses advances the essential role of a global community of publishers whose mission is to ensure academic excellence and cultivate knowledge.

University Press Week

Join us for the tenth annual celebration of University Presses!

Our theme this year is “Keep UP” — highlighting the innovative publishing and cutting-edge scholarship university presses have produced over the past decade, and the phenomenal work ahead in the next.

#KeepUP #ReadUP

November 8-12

Our Member Presses

Explore The New UP Commons

An Online Community for AUPresses Members. Part of the Humanities Commons Network.

156
Member Presses
12,200

Titles published annually

17
Countries home to at least one AUPresses member

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong