News

How do book series get started? University press professionals answer frequently asked questions like this one on our #AskUP site.

Curious about university press publishing? #ReadUP and #AskUP!
https://bit.ly/39YnlQR

Perhaps you're wondering why school administrators in Alpine, Utah decided these 52 award winning books should be removed and "do not have literary merit"?

I suspect they didn't read the books.

Here's the story. /1

How do I know if I need an agent to represent my book?

University press professionals answer frequently asked book publishing questions like this one on our #AskUP site. Curious about university press publishing? #ReadUP and #AskUP!
https://bit.ly/3mXkcl0

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong