Event

2021 AUPresses Business Meeting

All members are welcome to attend the virtual 2021 AUPresses Business Meeting. More information about the meeting and the registration form can be found here. Meeting materials are forthcoming.

Event Details

Dates

May 25, 2021 – May 25, 2021

Time

3pm ET

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong