AUPresses 2018 Sponsors

สำนักพิมพ์ของเรามุ่งก้าวไปสู่บทบาทที่จำเป็นต่อการเป็นประชาคมผู้พิมพ์จำหน่ายของโลก โดยมีพันธกิจทำให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการและปลูกฝังความรู้อย่างแท้จริง.

— AUPresses Mission Statement in Thai