Events

Upcoming Events

Past Events

November 9, 2020 – November 15, 2020

Since 2012, the annual celebration of a global community of university presses

आम्ही अशा जागतिक प्रकाशक समाजाच्या अत्यावश्यक भूमिकेची प्रगती करतो ज्यांच मुख्य कार्य शैक्षणिक श्रेष्ठतेची व ज्ञानाच्या जोपासण्याची हमी देणे आहे.

— AUPresses Mission Statement in Marathi