News

AUPresses Submits Response to OSTP RFI

The Association of University Presses submitted comments to the US White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) Request for Information (RFI) on “Public Access to Peer-Reviewed Scholarly Publications, Data and Code Resulting From Federally Funded Research.”

More to Explore

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong