News

Category: Policy Area Developments

It’s great to see you, University of Minnesota Press! Take a look at these entries to the 2021 @AUPresses Book, Jacket, and Journal Show. Thank you for entering the competition, @UMinnPress, and good luck!

The University of New Mexico Press is in the competition! Thank you for entering the 2021 @AUPresses Book, Jacket, and Journal Show, @UNMPress, and good luck!

The University of the West Indies Press is in! Thank you for entering the 2021 @AUPresses Book, Jacket, and Journal Show, @UWIPRESS, and good luck in the competition!

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong