News

Category: Research & Resources

Don't miss out!
@ScholarlyPub and @c4disc are hosting "Ensuring Equitable Participation In Open Science" with a great lineup of speakers.
October 21, 2021 | 11:00 am–12:00 pm
The event is free!
Register here: https://sspnet-org.zoom.us/webinar/register/WN_iJle8yqASV-dDEU6Sh5V7A

Of interest to the UP world! (Be it an interesting opportunity for yourself or a colleague, or just work to keep an eye out for.)

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong