News

Tag: Committees

@aupresses June 2023 virtual mtg programmed. Practical tips, big ideas, difficult conversations, career skills. I could'nt be more excited. So many amazing proposals. @HopeLeGro, @CameronMorgan, and the amazing committee had hard choices. Hats off to Alexis & Peter for convening.

How do I know if a book series (or a publisher) is the right fit for my project? Tips from the university press community on #AskUP: https://bit.ly/3UcK10M. #ReadUP

How can I publish my book in a series? Practical advice from @AZpress on our #AskUP site: https://bit.ly/3ieZhwJ #ReadUP

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong