Constituency Award Honor Roll

2020 Constituency Award: Larin McLaughlin
University of Washington Press

2019 Constituency Award: Gita Manaktala
MIT Press

2018 Constituency Award: Colleen Lanick
MIT Press

2017 Constituency Award: Michael Donatelli
University of North Carolina Press

2016 Constituency Award: Greg Britton
Johns Hopkins University Press

2015 Constituency Award: Carol Kasper
University of Chicago Press

2014 Constituency Award: Bob Oeste
Johns Hopkins University Press

2013 Constituency Award: Rebecca Schrader
The MIT Press

2012 Constituency Award: Vicky Wells
University of North Carolina Press

2011 Constituency Award: Don Collins
University of Chicago Press

2010 Constituency Award: Will Powers
Minnesota Historical Society Press

2009 Constituency Award: Tony Crouch
University of California Press

2008 Constituency Award: Robbie Dircks
University of North Carolina Press

2007 Constituency Award: Paul Murphy
RAND

2006 Constituency Award: Jennifer Crewe
Columbia University Press

2005 Constituency Award: Susan Schott
University Press of Kansas

2004 Constituency Award: Patrick Carroll
Princeton University Press

2003 Constituency Award: William C. Ackermann
University of Illinois Press

2002 Constituency Award: Seetha Srinivasan
University Press of Mississippi

2001 Constituency Award: Lain Adkins
University of Chicago Press

2000 Constituency Award: Janet Fisher
The MIT Press

1999 Constituency Award: Sanford Thatcher
Penn State University Press

1998 Constituency Award: Kathleen Ketterman and Anita Walker Scott
University of North Carolina Press and Johns Hopkins University Press

1996 Constituency Award: Bruce Barton, Chuck Creesy, and Michael Jensen
University of Chicago Press, Princeton University Press, and National Academies Press

1995 Constituency Award: Sheldon Meyer
Oxford University Press

1994 Constituency Award: Richard Hendel
University of North Carolina Press

1993 Constituency Award: Tina Olton
University of California Press

1992 Constituency Award: Harry Van Ierssel
University of Toronto Press

1991 Constituency Award: Naomi Pascal
University of Washington Press

Peb tau nce qib siab rau lub luag haujlwm tseem ceeb hauv zej zog thoob ntiaj teb los ntawm cov tswv luam ntaub ntawv lub zeem muag los mus tsim kho kev kawm ntawv kom zoo thiab saib xyuas kev txawj ntse.

— AUPresses Mission Statement in Hmong